Registrácia
Menu
Úvod Oblečenie Novinky Original Pentyl Black Label 30 ml
Novinka

Original Pentyl Black Label 30 ml

pentyl nitrite stabilizovaná zmes

Kód: 231165

Obsahuje: pentyl nitrite, isoamyl alcohol. Obsah 30 ml. Podrobný popis

14,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme pozajtra po celej SR
  • 100% originálny tovar

  • 2 000+ produktov skladom

  • Doprava zadarmo od 39 €

  • Garancia
    spokojnosti

Original Pentyl Black Label 30 ml

Original Pentyl Black Label 30 ml

pentyl nitrite stabilizovaná zmes

14,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme pozajtra po celej SR

Popis

Original Pentyl Black Label 30 ml. Pentyl nitrite stabilizovaná zmes. Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov.

UFI: KR2F-EY6P-GSK6-YHX7

Obsah

pentyl nitrite (CAS 463-04-7)
1-Butanol, 3-methyl- (CAS 123-51-3)

Nebezpečenstvo

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Obsah (ml) 30
Originálny názov Original Pentyl Black Label 30 ml
Hmotnosť (g) 78
Joyx chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 938 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat