Registrácia
Menu
Úvod Oblečenie Novinky Original 10 ml + Adapter
Novinka

Original 10 ml + Adapter

isopropyl nitrite stabilizovaná zmes

Kód: 240025

Obsahuje: isopropyl nitrite, isopropanol. Obsah 10 ml. Adaptér v balení. Podrobný popis

13,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme pozajtra po celej SR
  • 100% originálny tovar

  • 2 000+ produktov skladom

  • Doprava zadarmo od 39 €

  • Garancia
    spokojnosti

Original 10 ml + Adapter

Original 10 ml + Adapter

isopropyl nitrite stabilizovaná zmes

13,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme pozajtra po celej SR

Popis

Original 10 ml + Adapter. Isopropyl nitrite stabilizovaná zmes. Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov. Pre vašu bezpečnosť uzavrite po použití originálnym uzáverom.

UFI: PGQ5-Q88V-W00Q-ERXD

Obsah

isopropyl nitrite (CAS 541-42-4)
propan-2-ol (CAS 67-63-0)

Nebezpečenstvo

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte hmlu/pary.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Obsah (ml) 10
Originálny názov Original 10 ml + Adapter
Hmotnosť (g) 44
Joyx chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 938 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat