Registrácia
Menu
Úvod Doplnky Čističe kože Original Super 10 ml + Adapter

Original Super 10 ml + Adapter

isoamyl nitrite stabilizovaná zmes

Kód:  240026

Obsahuje: amyl nitrites, isoamyl alcohol. Obsah 10 ml. Adaptér v balení. Podrobný popis

13,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme zajtra po celej SR
  • 100% originálny tovar

  • 2 000+ produktov skladom

  • Doprava zadarmo od 39 €

  • Garancia
    spokojnosti

Original Super 10 ml + Adapter

Original Super 10 ml + Adapter

isoamyl nitrite stabilizovaná zmes

13,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme zajtra po celej SR

Popis

Original Super 10 ml + Adapter. Isoamyl nitrite stabilizovaná zmes. Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov. Pre vašu bezpečnosť uzavrite po použití originálnym uzáverom.

UFI: MG7T-F0Q9-800V-N20T

Obsah

„amyl nitrite“, mixed isomers (CAS 110-46-3)
1-Butanol, 3-methyl- (CAS 123-51-3)

Nebezpečenstvo

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 + H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte hmlu/pary.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Kód 240026
Obsah (ml) 10
Originálny názov Original Super 10 ml + Adapter
Hmotnosť (g) 44
Joyx chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 938 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat