Registrácia
Menu
Úvod Doplnky Čističe kože Original Super Black Label 30 ml

Original Super Black Label 30 ml

isoamyl nitrite stabilizovaná zmes

Kód:  231162

Obsahuje: amyl nitrites, isoamyl alcohol. Obsah 30 ml. Podrobný popis

14,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme zajtra po celej SR
  • 100% originálny tovar

  • 2 000+ produktov skladom

  • Doprava zadarmo od 39 €

  • Garancia
    spokojnosti

Original Super Black Label 30 ml

Original Super Black Label 30 ml

isoamyl nitrite stabilizovaná zmes

14,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme zajtra po celej SR

Popis

Original Super Black Label 30 ml. Isoamyl nitrite stabilizovaná zmes. Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov.

UFI: MG7T-F0Q9-800V-N20T

Obsah

„amyl nitrite“, mixed isomers (CAS 110-46-3)
1-Butanol, 3-methyl- (CAS 123-51-3)

Nebezpečenstvo

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 + H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte hmlu/pary.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Kód 231162
Obsah (ml) 30
Originálny názov Original Super Black Label 30 ml
Hmotnosť (g) 78
Joyx chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 938 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat