Registrácia
Menu

BB Pentyl 24 ml

poppers

Kód: 221021

Čistič kože. Zmes pentylnitritu. Obsah 24 ml. Podrobný popis

15,60 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme pozajtra po celej SR
  • 100% originálny tovar

  • 2 000+ produktov skladom

  • Doprava zadarmo od 39 €

  • Garancia
    spokojnosti

BB Pentyl 24 ml

BB Pentyl 24 ml

poppers

15,60 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme pozajtra po celej SR

Popis

Poppers BB Pentyl 24 ml. Čistič kože. Predajné iba osobám starším ako 18 rokov.

Zloženie

pentyl nitrite (CAS 463-04-7)
1-butanol, 3-methyl (CAS 123-51-3)

Varovanie

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Obsah (ml) 24
Originálny názov BB Pentyl 24 ml
Hmotnosť (g) 78
Joyx chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 938 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat